අධික රුධිර පිඩනය සහ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මැශින්

ImageForArticle 87 16624303270304808

අධික රුධිර පීඩනය/බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් යනු අපගේ රුධිරය අපගේ රුධිර වාහිනීන් තුළ ගමන් කරන අයුරු වල පීඩනයයි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීමට බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් නියමිත ප්‍රමාණයේ පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

අධි රුධිර පීඩනය ඇති විට අපිට දැනෙන්නෙ කොහොමද? අධි රුධිර පීඩනයේ රෝග ලක්ෂණ පහත පරිදි විය හැකිය:

 • නාසයෙන් ලේ ගැලීම
 • නොපැහැදිලි පෙනීම
 • හුස්ම හිරවීම
 • පපුවේ වේදනාව
 • කරකැවිල්ල
 • හිසරදය

අධික රුධිර පීඩනය නියම කරන මූලික සංඛ්‍යාත

අධික රුධිර පීඩනය දර්ශකය ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් වනවා.

 1. සයිස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් (Systolic Pressure) – මේ පීඩනය නියම කරන්නේ හදවත මස්පිණ්ඩනයේදී රුධිරය පමණින් මණ්ඩනය කරන අවස්ථාවේදී.
 2. ඩයස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් (Diastolic Pressure) – මේ පීඩනය නියම කරන්නේ හදවත විශ‍්‍රාම අවස්ථාවේදී.

අධික රුධිර පීඩනය මනිතාව

බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මනිතාව කිරීම සඳහා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මොනිටර් වැනි උපකරණ භාවිතා වේ. මේවා තුළින් ඔබේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අගයන් සිද්ධිකර ගැනීමට හැකි වේ.

 1. Normal Blood Pressure: Systolic less than 120 mm Hg and Diastolic less than 80 mm Hg
 2. Elevated Blood Pressure: Systolic between 120-129 mm Hg and Diastolic less than 80 mm Hg
 3. Hypertension Stage 1: Systolic between 130-139 mm Hg or Diastolic between 80-89 mm Hg
 4. Hypertension Stage 2: Systolic at least 140 mm Hg or Diastolic at least 90 mm Hg
 5. Hypertensive Crisis: Systolic over 180 mm Hg and/or Diastolic over 120 mm Hg
18 0507CA HighBloodPressure Table 1

බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අධිකම නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම ජීවිතය සම්පූර්ණ සෞඛ්‍යයෙන් පවත්වා ගැනීමට විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. නිතරම බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් පරීක්ෂා කිරීම මගින් ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ නිවැරදි දැනුම ලබා ගත හැකිය.


Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required